Přednášky Terapie sdílením LIVE a RESET jsou v období let 2021-2023 pravidelně vyprodané. Měly přes 200 uvedení v téměř všech velkých městech na území České republiky a jsou vybookované do konce roku 2024. V reakci na časté ohlasy a poptávku laické veřejnosti, za silně narůstající podpory odborné veřejnosti a zejména pak v reakci na alarmující data vycházející z výzkumu Národního ústavu duševního zdraví, jsme se rozhodli s projektem cílit v roce 2023 a 2024 na adolescenty v rozmezí 16 – 20 let.

Přednáška má jasný přesah a pokud chceme, aby naše společnost byla zdravá, potřebujeme, aby jedinci uměli správně komunikovat a žili ve zdravých vztazích.

Proč je důležitá právě pro studenty:

Projekt se primárně zaměřuje na období adolescence, tedy na poslední vývojovou fázi jedince před dosažením plných kognitivních procesů dospělosti (kolem 25 roku věku), včetně kompletního fyziologického procesu, který dovoluje a vyžaduje navazování prvních vztahových zkušeností. Konkrétně cílíme na studenty v rozmezí 16 – 20 let, tj. studenty sekundárního vzdělávání (středních škol a učilišť).

V tomto období života mladého člověka se mnohdy snaží adolescentní jedinec vypadat a žít jako dospělý, ale chybí mu k tomu důležité vnitřní předpoklady – zkušenost a odpovědnost. Charakteristiky psychického a fyzického dospívání

adolescentů jsou velice specifické. Dochází k fyzickému vyzrání, kdy je proces růstu ukončen a ustaluje se i tělesná váha. Nejeden příspěvek se týká fyzického vzhledu a jeho negativního projevu na sociálních sítích jakými může být „bodyshaming“ (patologické kritické zesměšňování fyzického vzhledu) či „bodyshaping“ (naopak nekritického zaměření jen na práci s tělem a fyzický vzhled). Přednáška zábavnou, odlehčenou formou studentům představuje na konkrétních vztahových situacích výše zmíněnou problematiku.

Další část procesu je fáze tzv. osamostatňování se, projevující se skrze touhu stát se dospělým. Rodiče ztrácejí svoji nadřazenou pozici nad svým dítětem. Tento jedinec má pak tendenci ke zkratovému jednání, které se nejčastěji objevuje v prvních vztahových pokusech, kdy také dochází k prvním emocionálním zraněním, z důvodu, výše zmíněné, chybějící zkušenosti, ale především znalosti co vztahy vůbec jsou, co potřebují a jak na ně. Nehledě na znalost a práci s tzv. emoční inteligencí, bez které je velmi složité, až patologické, nalézt a udržovat zdravý vztah.

Projekt TSL se dotýká i pocitů nejistoty, obav z budoucnosti, co bude adolescentní jedinec dělat po škole (práce, vysoká škola), kde bude bydlet atd., ale především s kým stráví svůj život. V této potřebě se bohužel dle našich zkušeností skrývá největší problém, protože tito jedinci často žijí v nerealistických představách o vztahovosti. Od „pseudoromantismu“, jak by správný vztah měl vypadat, až po „individualismus“, kdy žádný vztah není potřeba (vystačím si sám). Velmi často jsme se potkali na svých přednáškách s názorem, že vztahy jsou složité, a tak není zapotřebí vůbec vyhledávat a ušetřit si zklamání. Na přednášce TSL proto otevíráme i téma co je vůbec láska (mentální proces, nejen emoce), proč ji potřebujeme naplňovat, stejně tak otevíráme i téma různých forem sexuality, kdy jednou z nich je i asexualita a aromantismus. Přes tato témata pak vysvětlujeme rozdíl mezi potřebou být sám a rozhodnutím zůstat sám, z důvodu vyhnutí se bolesti.

Dále se na přednášce TSL věnujeme i dalšímu naprosto zásadnímu tématu, důležitému pro tuto cílovou skupinu, kterým je psychosociální proces hledání vlastního místa ve světě, urovnávání si vlastních hodnot, postojů a cílů. Přesně tyto oblasti tzv. „sebehodnoty“ jedinec získává v prvních vztazích, kdy si na základě interakce s prvním partnerem tyto hodnoty validuje a také se učí nastavovat si a udržovat svoje hranice, učí se umění mezilidské komunikace a vztahovosti. Vše náš projekt otevírá a nenáročnou formou předává účastníkům.

A v neposlední řadě se dotýkáme i tématu sexuální aktivity a partnerského života ve všech jeho formách. Otevíráme téma různých forem vztahů (od singl života, přes konsensuální monogamii, až po polyamorii). Nenásilně a zcela přirozeně otevíráme a mluvíme o partnerství jak heterosexuální, homosexuální, transgender, bi i asexuální.

Naším styčným cílem je „odstygmatizovat“ tyto formy lidské sexuality, právě proto, že školní prostředí může být velmi silně traumatizující pro jedince, kteří nejsou striktně heteronormativní.

Škola může být jak silně podporující první komunita, která adolescentovi pomáhá se svým psychosexuálním vývojem, ale také víme, že může být pravým opakem. Prostředím, které přináší první silná traumata, které si jedinec může často odnést na zbytek svého života. Náš projekt si bere za primární cíl toto téma otevřít a naprosto otevřeně se studenty komunikovat a vyvracet tak mnoho vztahových mýtů.

PRO REZERVACI TERMÍNŮ PRO VAŠÍ ŠKOLU NÁS KONTAKTUJTE NA ADRESE:

Anna Freund Lima
info@terapiesdilenim.com
+420 725 786 537